Vedtekter

SALT

Studentforeningen SALT

 

Studentforeningen av lærerstudenter i Trondheim - forkortet SALT er studentene ved institutt for lærerutdanning NTNU sin organisasjon. Foreningen skal legge til rette for faglige og sosiale møteplasser for studentene og snakke studentenes sak opp mot NTNU. Vi har et styre og mange undergrupper, blant annet studentkjelleren Stuggu og SALT friluftsliv. SALT ble stiftet høsten 2013. Under kan du se vedtektene som ble vedtatt på Allmøte 09.02.2017

Vedtekter for Studentforeningen av lærerstudenter i Trondheim

 

Først vedtatt på stiftelsesmøte 06.09.2013, sist endret 09.02.2017

§1 NAVN

Navnet er Studentforeningen av lærerstudenter i Trondheim

 

§2FORMÅL

Studentforeningen skal skape et godt miljø ved instituttet gjennom å aktivisere studentene faglig og sosialt. Studentforeningen skal ivareta studentenes interesser opp mot instituttet ledelse, øvrige studentorganisasjoner, myndigheter og offentlige organisasjoner. Foreningen påtar seg oppgaven som studentorgan for studentene ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Institutt for lærerutdanning (ILU) slik det er skrevet i lov om universiteter og høgskoler.

 

§3STEMMERETT

Alle som er registrert i manntallet ved instituttet møter med fulle rettigheter på allmøte og valgmøte og er valgbare til verv.

 

§4 ORGANISASJON

 

§4.1 ALLMØTE

Allmøtet er foreningens høyeste organ. Det skal avholdes innen 30. mars hvert år.

Allmøtet bekjentgjøres minst to uker før, og forslag må være styret i hende minst sju dager før møtet avholdes.

Allmøtet skal behandle:

- Årsmelding fra alle utvalg og styret.

- Regnskap fra forrige år

Ekstraordinært allmøte avholdes dersom styret eller leder bestemmer det eller 1/5 av studentene ved NTNU ILU krever det.

 

§4.2 VALGMØTE

Valgmøtet skal velge styret, organisasjonskomite og utvalgsledere.

Man inntrer i vervene 1. januar og sitter til 31. desember.

 

§4.3 STYRET

Styret skal behandle alle saker av økonomisk karakter og være koordinerende organ overfor underutvalgene. Leder og organisasjonssekretær har signaturrett for foreningen i fellesskap. Alle studenter ved instituttet har møterett, men ikke tale, forslags og stemmerett.

Styret skal ha mellom fem og elleve medlemmer. Det skal velges en ledelse som består av leder, Fagpolitisk nestleder, organisatorisk nestleder og organisasjonssekretær. Organisasjonssekretær fungerer som sekretær for styret. Styret finner ut hvilke verv som i tillegg skal utlyses. Dette vedtas av valgmøtet før man går til selve valget. Organisasjonskomiteen tiltrer med tale og forslagsrett . Styret oppnevner studentrepresentanter til alle organer ved instituttet med vedtaksmyndighet der studenter skal være representert på tvers av trinn og fagområder (unntatt instituttets formelle medvirkningsorgan).

 

§4.4 TILLITSVALGTFORUM

Tillitsvalgtforum skal være et rådgivende organ for de instituttillitsvalgte og være en arena for samarbeid mellom tillitsvalgte tilknyttet instituttet. Forumet skal avholdes minst tre ganger per semester, og ledes av fagpolitisk nestleder.

 

Følgende har møteplikt, tale og forslagsrett:

Instituttillitsvalgte

Programtillitsvalgte

 

Følgende har møte, tale og forslagsrett:

FUL-representantene

Hovedtillitsvalgte for lektorutdanningen

Klassetillitsvalgte

To representanter fra pedagogstudentenes lokallag ved institusjonen

§4.5 LEDER

Leder for SALT er den fremste studenttillitsvalgte for ILU, og representerer foreningen der annet ikke er spesifisert av vedtektene. Leder gir andre styremedlemmer fullmakt til å representere foreningen ved behov. Leder setter saklista for møter i styret.

 

§4.6 AKTIVITETSUTVALG

Foreningen oppretter aktivitetsutvalg for foreningens forskjellige aktivitetsområder. Ledere for aktivitetsutvalg velges på valgmøte i oktober.

Styret oppnevner utvalg. Alle som er medlem av foreningen er valgbare til utvalgene, og styret skal gi alle studenter mulighet til å søke verv.

§4.7 INSTITUTTILLITSVALGTE

Leder og fagpolitisk nestleder i styret skal være de to representantene i instituttets formelle medvirkningsorgan. Organisasjonssekretær er varamedlem. Disse tre er instituttillitsvalgte og lønnes i henhold til avtale med NTNU. Arbeidsoppgaver for disse fastsettes i egen instruks.

§4.8 ORGANISASJONSKOMITEEN

Organisasjonskomiteen velges av valgmøtet og skal bestå av to allmøtevalgte medlemmer og fakultetstillitsvalgt fra fakultet for samfunnsvitenskap- og utdanningsvitenskap tilknyttet institutt for lærerutdanning. Hvis fakultetstillitsvalgt ikke ønsker vervet består komiteen av to personer.

 

Komiteen konstituerer seg selv. Komiteens oppgave er å støtte leder, styret og studentrådet i sitt arbeid. Komiteen fungerer som revisor, og skal kunne be om innsyn i det økonomiske når komiteen ønsker det. Den har ansvar for å påse at vedtektene blir fulgt i det daglige arbeidet og under møter. Komiteen skal bistå og komme med tolkning om det er uenighet knyttet til en av vedtektene. En av organisasjonskomiteens medlemmer skal alltid møte på styremøter og studentrådsmøter.

§5 ØKONOMI

Styret har det overordnede økonomiske ansvaret i foreningen. Valgmøtet skal vedta rammebudsjett for hvert utvalg og for felles aktivitet. Styret disponerer resten av midlene og fordeler de etter behov. Styret skal fastsette detaljert budsjett.

Organisasjonssekretær disponerer kontoene sammen med leder. Organisasjonssekretær skal føre regnskap. Det føres egne regnskap for hvert utvalg. Styret fastsetter økonomireglement.

Bruk av egen bil refunderes med 100 kroner og kroner 2,50 per kilometer mot en reiseregning. Styret spesifiserer regler for diett i eget reglement. Leder, fagpolitisk nestleder og organisasjonssekretær godtgjøres i tråd med avtale med institusjonen.

 

 

Regnskapsåret går fra 1. januar til 31. desember.

§6 MEDLEMSKAP

Foreningen tilbyr betalende fordelsmedlemsskap. Alle som er eller har vært registrert i mantallet ved ILU kan bli betalende medlem. Medlemskapskontingent betales kun en gang, og medlemsskapet er livslangt. Styret fastsetter kontigentstørrelsen i forbindelse med budsjettbehandling. Betalende medlemskap gir ingen demokratisk innflytelse.

 

§7 VEDTEKTSENDRING

Vedtektene kan endres på allmøtet med ⅔ dels flertall etter å ha vært satt opp på sakslisten.

 

§8 NSO

Studentene ved fakultetet er kollektivt innmeldt i NSO gjennom øverste studentorgan ved institusjonen.

 

§9 OPPLØSNING

Om foreningen oppløses skal eventuelle verdier tilfalle et formål som kommer lærerstudenter i Trondheim til gode. Oppløsning av foreningen krever ¾ dels flertall på to ordinære allmøter.